Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

ODDZIAŁ ZPO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


Kierownik oddziału: mgr Aleksandra Drobiec

 

Oddziałowa: mgr Anna Chrobak

 

KONTAKT:

Piętro 5.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 345

 

 

1. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy działa w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991  o zakładach opieki zdrowotnej (j. t. Dz. U. 07.14.89 z późn. zm.).
Jest to zakład stacjonarny, udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenia, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i ich rodzin.

 

2. Pacjent do ZPO przyjmowany jest na podstawie skierowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998 r. w sprawie sposobu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalenia odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. 98.166.1265) :
a)    Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy. Do wniosku dołącza się: zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu, karty informacyjne pobytu szpitalnego. Na podstawie złożonych dokumentów lekarz konsultant wydaje opinie o zasadności przyjęcia pacjenta do ZPO.
b)    Kierownik zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do ZPO o terminie przyjęcia do Zakładu .
c)    Do ZPO może zostać przyjęty pacjent, który w skali Barthel został sklasyfikowany na poziomie  0-40 punktów oraz pacjent, który otrzymał 6 pkt lub mniej w ocenie stanu samoobsługi.
d)    Czas pobytu w ZPO jest ograniczony i wynosi od 6 miesięcy do 1 roku. W przypadku oczekiwania na Dom Pomocy Społecznej może on ulec przedłużeniu. Czas pobytu może również ulec przedłużeniu po ponownym złożeniu wniosku na 1 miesiąc przed upływem terminu pobytu w placówce.
e)    Osoba skierowana do ZPO powinna zostać przyjęta nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania.
f)    Każda osoba skierowana do ZPO zostaje wpisana na listę oczekujących.
g)    Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta do ZPO są : choroba zakaźna, stan układu krążenia i oddechowego w okresie niewydolności kwalifikującej się do zastosowania opieki intensywnej, choroby psychiczne.

 

3. Pobyt pacjenta w ZPO jest odpłatny ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach i Regulaminem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego ).
a)    Osoba przebywająca w ZPO ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
b)    Miesięczna opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu netto w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.
c)    Miesięczna opłata w ZPO osoby skierowanej ustalana jest na okres roku, a w przypadku zmiany wysokości świadczeń ulega korekcie.
d)    Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w ZPO.
e)    Pierwszą opłatę za pobyt w ZPO należy wnieść w terminie 10 dni po upływie miesiąca. Kolejne wpłaty dokonywać należy po upływie każdego kolejnego miesiąca pobytu.
f)    Wpłat należy dokonywać bez wezwania w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca pobytu w kasie NZOZ Szpital w Pszczynie, P-na, ul. Antesa 11 w godz. od 8.00 do 12.00.

 

4. Zakres praw pacjenta przebywającego w ZPO określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

5. Pacjent może zostać wypisany z ZPO przed upływem terminu planowanego pobytu na własne żądanie lub żądanie przedstawiciela ustawowego lub z innych przyczyn.


Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes